Enigma

Over Enigma

Betaalinstelling vergunning in 5 stappen


Je hoeft geen bank meer te zijn om betaaldiensten aan te bieden. Met als doel de concurrentie te vergroten en consumenten te beschermen is 1 november 2009 de Wet betaaldiensten in werking getreden. Vanaf dit moment is het mogelijk om als betaalinstelling, met vergunning, betaaldiensten aan te bieden aan eindgebruikers.

De wet onderscheidt 7 soorten betaaldiensten. Deze kunnen zowel zelfstandig als in combinatie met elkaar voorkomen. Betaaldiensten zijn bijvoorbeeld het exploiteren van betaalrekeningen, het overmaken, deponeren of opnemen van geld of het uitgeven of accepteren van betaalinstrumenten (bijvoorbeeld cards).Wanneer valt een dienst nu onder de vergunningvereiste? En aan welke vereisten moet dan worden voldaan?

1. Check of voor de dienst een vergunning vereist is

Een betaaldienst hoeft niet onder de vergunningvereiste te vallen. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld diensten waarbij de betaling wordt gedaan met een betaalinstrument met beperkte gebruiksmogelijkheden. Dit doet zich voor wanneer er alleen met de betaaldienst betaald wordt in het bedrijfsgebouw van de uitgevende instelling, alleen bij een beperkt netwerk van bedrijven of voor een beperkte reeks goederen of diensten. Ook is er geen vergunning nodig wanneer er bij de transacties alleen chartale geldmiddelen worden gebruikt waar geen betaalrekening bij betrokken is. De girale component ontbreekt in dat geval.

2. Als een vergunning vereist is, kijk of een speciale vrijstelling van toepassing is

Ga, als uit de eerste stap blijkt dat er een vergunning vereist is, vervolgens na of er een vrijstelling van toepassing is. Om van die vrijstelling gebruik te kunnen maken, moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Hieronder zijn er 3 genoemd.

  1. Betaaldiensten zijn uitsluitend bestemd voor in Nederland woonachtige personen
  2. Er is per maand voor minder dan 3 miljoen euro aan betaaltransacties
  3. De vermogensscheiding is geregeld door middel van een stichting derdengelden of bankgarantie

Wanneer de vrijstelling van toepassing is moet dit met een brief aan DNB worden gemeld. Vervolgens schrijven zij de betaaldienstverlener bij in het openbare register.

Belangrijk: Controleer regelmatig of nog steeds aan de vrijstelling vereisten wordt voldaan. Er kunnen ‘ongemerkt’ wijzigingen zijn geweest in de (groei van de ) dienstverlening of in de geldende wetgeving.

3. Bouw het dossier op en pas waar nodig de organisatie aan

Na het doorlopen van de eerste 2 stappen is duidelijk geworden dat er een vergunning noodzakelijk is en dat de dienst niet onder een vrijstelling valt.. De betaalinstelling moet vervolgens aan verschillende vereisten voldoen om haar diensten te gaan mogen aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de onderstaande 3 zaken.

  1. Het aantonen van betrouwbaarheid en geschiktheid van de beleidsbepalers
  2. De inrichting integere uitoefening van het bedrijf
  3. De inrichting beheerste uitoefening van het bedrijf

Het gaat hier om het beheersen van bedrijfsprocessen en bedrijfsrisico’s, zoals het veiligstellen van de geldmiddelen van klanten van de betaalinstelling.

Beleid en procedures moeten worden opgesteld, zoals een klantacceptatiebeleid, transactiemonitoring, een compliance charter en een procedure voor het melden van ongebruikelijke transacties. Het opstellen van ‘risk management’-beleid en ook het aanstellen van een risk & compliance officer is in de meeste gevallen ook noodzakelijk.

4. Dien de aanvraag in bij de Nederlandsche Bank

Vervolgens dienen alle voor de aanvraag noodzakelijke stukken aan DNB te worden verzonden. De basis is hier het ‘aanvraagformulier’ dat ingevuld en ondertekend moet worden. DNB beslist in beginsel binnen drie maanden na ontvangst van een vergunningaanvraag voor een betaalinstelling of de vergunning verstrekt wordt. Let hierbij op, de drie maanden gaan pas in als alle stukken die gevraagd worden, ontvangen zijn. Uit ervaring weten we dat er verschillende vragen gesteld worden door DNB en de doorlooptijd van een vergunningaanvraag daarmee langer dan 3 maanden is. Aan de behandeling van een vergunningaanvraag zijn kosten verbonden, reken op ongeveer 7.000 euro. Ook zullen er jaarlijks kosten in rekening worden gebracht voor de uitvoering van het toezicht.


5. Voer het nieuwe beleid en bijbehorende procedures door binnen de organisatie

Bij het opbouwen van het dossier is al een grote stap gezet voor het doorvoeren van specifiek beleid en de bijbehorende procedures in de betaalinstelling. Zorg ervoor dat deze activiteiten voordat de vergunning wordt verleend daadwerkelijk zijn doorgevoerd binnen de organisatie. Onderschat dit niet, afhankelijk van de organisatie kan deze stap een gemiddelde tot zeer hoge inzet vergen.

Met onze ruime ervaring met verschillende vergunningtrajecten kunnen wij u in iedere fase van het traject adviseren en ondersteunen. Ook het tijdelijk inzetten van een risk en/ of compliance officer is mogelijk om de ‘best practices’ te delen en uw interne organisatie op te leiden. Bij Enigma hebben wij ruime ervaring met alle fases van het vergunningtraject. Wij kunnen u ondersteunen bij het opbouwen van het dossier en bij de inrichting van uw organisatie.. Neem vrijblijvend contact met ons op als u uw doelstelling met ons wil delen.

Praat mee!

Krijg nieuwe inzichten of deel die van u tijdens een van onze breakfastsessies.

Overzicht consultantsBezoek onze breakfastsessies