• trustkantoor

Zes trends in betalingsverkeer voor een beter businessmodel voor trustkantoren

2018-12-19T09:36:40+00:0005-12-2014|Risk & Compliance|

De trends in het betaaldomein vereisen een nieuw en aangepast business model. Met de juiste keuzes heeft dit voordelen voor alle betrokken partijen; zowel klanten, het trustkantoor zelf als de banken. Het resultaat: de kwaliteit (procesbeheersing) neemt toe, de kosten nemen af en de risico’s zijn beter beheersbaar.

Het betalingsverkeer is een essentieel element in de dienstverlening van trustkantoren aan klanten. Via de controle op en het uitvoeren van betaalopdrachten kan de voor trustkantoren belangrijke vereiste van ‘substance’ aangetoond worden waardoor klanten toegang krijgen tot (o.a. fiscale) voordelen die gelden voor organisaties in die landen.
Er verandert veel in het betaaldomein, mede ingegeven door een aantal trends en wet- en regelgeving. De koppeling tussen deze trends aan de huidige wijze waarop veel trustkantoren georganiseerd zijn zorgt voor een interessant dilemma voor de sector.

Trends in het betaaldomein

 1. Standaardisatie
  Door standaardisatie in zowel de formaten (ISO20022), instrumenten (SEPA ) als bankconnectiviteit (SWIFT , EBICS) vervagen grenzen en wordt het steeds eenvoudiger om het betalingsverkeer centraal in te richten ongeacht welke banken en landen betrokken zijn. Dit leidt tot kostenverlaging.
 2. Digitalisering
  Waar processen in het verleden gekoppeld zijn aan papieren documenten komen er meer en meer oplossingen op de markt om deze papieren processen te digitaliseren. Voorbeelden van deze ‘drive-to-digital’ zijn: elektronische handtekeningen, eID, elektronische mandaten, elektronische wijze van het openen/wijzigen/sluiten van bankrekeningen (eBAM) en bijvoorbeeld ook OCR toepassingen om informatie op papier te digitaliseren voor vervolgprocessen (o.a. facturen, brieven, etc.).
 3. Self-service
  Bedrijven proberen steeds meer hun klanten zelf aan het ‘stuur’ te krijgen via self-service portals. Zo zijn er verzekeraars en nutsbedrijven die via hun ‘mijn domein’ de mogelijkheid bieden om zelf het incassomoment te kiezen, een maand de incasso over te slaan of klanten stimuleren wijzigingen in gegevens (NAW, bankrekening, etc.) direct on-line in te voeren. De traditionele (niet veel waarde toevoegende) activiteit om informatie aangeleverd op papier handmatig eerst over te nemen waarna iemand anders weer moet controleren of de informatie goed is overgenomen vervalt dan.
 4. Grotere rol toezichthouders
  Of het nu gaat om banken, verzekeraars, payment-service-providers, trustkantoren of partijen die algemene voorzieningen verzorgen allemaal hebben zij te maken met een groter wordend belang van ‘toezichthouders’ en gerelateerde wet- en regelgeving. Maatregelen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering en de vereisten om informatie over bijvoorbeeld Amerikaanse relaties te moeten rapporteren (FATCA) vereisen een aanpassing van de proces- en systeem inrichting. Essentieel daarbij is dat de procesinrichting dusdanig georganiseerd is dat volledig ‘auditable’ is en voorzien is van de juiste ‘controls’ op de juiste risico’s. Het level 4 toezicht (het op één na hoogste niveau net onder ‘banken’) op de trustsector zorgt er dan ook voor dat de aandacht voor de juiste processen en controles steeds groter wordt.
 5. Straight-Through-Processing
  De aandacht om processen zo in te richten dat uitval beperkt wordt en controles ‘risk-based’ worden ingericht om alleen die uitzonderingen te krijgen die het waard zijn om opgepakt te worden maakt dat de capaciteit veel effectiever wordt gebruikt. Het proces om een groot deel van de noodzakelijke controles op een trust gerelateerde betaalopdracht te automatiseren zorgt ervoor dat de tijd die nog besteed moet worden aan deze betalingen aanzienlijk beperkt kan worden. De trend tot meer en meer STP processen wordt nog eens bekrachtigd door methodieken als Lean/Six Sigma die via een andere kijk op processen de klantwaarde van elke processtap centraal zet.
 6. Toegankelijkheid banken verbetert
  Als laatste belangrijke trend zien we dat meer en meer banken het mogelijk maken om initiatie van betaalopdrachten én ontvangst van bankafschriften, buiten het specifieke Electronisch Bankieren kanaal om electronisch te organiseren via directe (SWIFT, EBICS, FTP ) connecties. Deze verbeterde toegankelijkheid maakt het mogelijk om de bankrekeningen die Trustkantoren namens hun klanten beheren (via Power-of-Attorney) op afstand aan te sturen. De wijzigingen ten aanzien van de Access-to-the-Account in de nieuwe Europese wetgeving in de Payments Service Directive II bevestigen deze ontwikkeling.

Profiel van een huidig trustkantoor

Het betalingsverkeer binnen een trustkantoor kenmerkt zich als volgt:

 •  Een veelheid aan betaalopdrachten die via verschillende kanalen ontvangen worden (post, e-mail, telefoon, fax, etc.)
 • Een groot aantal handmatige, visuele controles (blacklists, limieten, autorisatie, handtekeningen, etc.) op te initiëren en (ook) op ontvangen betalingen
 • Meerdere invoer handelingen van dezelfde informatie (accounting systeem, billing systeem, electronic banking)
 • Een veelheid aan banken waar rekeningen beheerd (openen, wijzigen, sluiten) moeten worden
 • Een veelheid aan Electronic Banking applicaties en gerelateerde (toegang) tokens en procuratieschema’s
 • Handmatige export van bankafschriften uit Electronic Banking applicaties
 • Handmatig overtypen van transactie informatie uit bankafschriften als reactie op klantvragen over transacties op hun bankrekeningen
 • Alertheid bij de betrokken banken ten aanzien van de juistheid van de controles bij de trustkantoren om witwassen en terrorisme financiering te voorkomen (de banken kennen de klanten van de trustkantoren niet altijd).
 • Al met al resulteert dit in een gemiddelde tijdsbesteding per betaling van tussen de 30 – 45 minuten

Het verdienmodel van een trustkantoor is dan ook voor een groot deel gekoppeld aan deze tijdsbesteding door het in rekening brengen van de besteedde tijd keer een uurtarief voor deze tijdsbesteding.

Tijd voor een nieuw Business Model?

Wordt het, gezien de trends van steeds verdergaande automatisering en standaardisering van betaalprocessen, niet eens tijd dat trustkantoren hun betaalketen opnieuw gaan ontwerpen om tot een nieuw business (en verdien) model te komen? Wij zijn van mening dat met een andere inrichting er een nieuwe verdeling van kosten tot stand kan komen waarbij:

 • FTE kosten worden vervangen door (lagere) IT/automatiseringskosten en MT101 transactiekosten
 • Plus een sterke kwalitatieve verbetering van de processen via verbeterde (geautomatiseerde) compliance checks, verminderde risico’s én volledige audit trail per transactie

Resultaat is een nieuw businesmodel, waarbij:

 • Het trustkantoor een betere P/L heeft én betere risicobeheersing
 • Klanten van trustkantoren meer tevreden door (mogelijk) lagere kostendoorbelasting, grotere transparantie én minder foutgevoelige processen bij het trustkantoor
 • Banken van (klanten van) trustkantoren meer tevreden door betere procesbeheersing, controles én auditability van de transactieketen en hogere opbrengsten.
Roderick Kroon
Roderick Kroon
Partner

Naar:

Artikelen Overzicht

Praat mee!

Kennisabonnement


Onze consultants

Lees ook: