De maatschappelijke discussie over het verspreiden van privacygevoelige klantgegevens laait weer op nu de herziening van de Payment Service Directive (PSD2) is goedgekeurd door de Europese Raad. De afgelopen jaren gaven Equens en ING al te kennen dat zij transactiegegevens wilden verkopen aan winkeliers. Dit leverde veel negatieve publiciteit op, maar het idee van het openstellen van rekeninggegevens kwam niet uit de lucht vallen.

Het ontsluiten van rekeninginformatie aan derden haakt aan op een belangrijk thema in de geactualiseerde Payment Service Directive (hierna PSD2): de ‘payment account access services’. Deze richtlijn is op 16 november jl. op Europees niveau aangenomen en wordt uiterlijk in 2017 ook in de Nederlandse wet opgenomen.  Het grote verschil tussen de maatschappelijke discussie en de EU-richtlijn is dat die laatste de toegang tot de betaalrekening voor derde partijen juist afdwingt bij de Europese banken. Hierbij ligt het initiatief en akkoord van de verspreiding van transactiegegevens bij de rekeninghouder zelf.

Wat er wijzigt

Vanwege de grote toename in e-commerce en mobiele betalingen lanceerde de Europese Commissie in juli 2013 een pakket van wetgevende maatregelen op het gebied van betalingsverkeer. Na een periode van twee jaar, waarin diverse aanpassingsvoorstellen zijn aangedragen en doorgevoerd, is de definitieve tekst van de PSD2 in juni 2015 gepubliceerd. De originele PSD (2007) wordt hiermee geactualiseerd. In de PSD2 zijn specifieke initiatieven opgenomen die meer concurrentie, efficiëntie en innovatie moeten creëren op het gebied van e-betalingen.

De belangrijkste vier veranderingen die op stapel staan zijn:

1. Uitbreiding scope

Op gebied van informatievoorziening en transparantie wordt de bestaande regelgeving van toepassing op transacties in alle valuta, niet alleen EU-valuta. Daarnaast geldt de regelgeving op deze vlakken ook voor de transacties vanuit de EU naar buiten de EU en vice versa. De regelgeving bij deze zogenaamde ‘one leg’-transacties heeft enkel betrekking op het Europese gedeelte van de transactie.

2. Payment account access services

PSD2 verruimt het aandachtsgebied van de wetgeving met een nieuwe categorie, de zogenaamde “third party service providers” (TPP’s). Dit zijn partijen die niet de betaler of begunstigde zijn, noch de bankrekening van de betaler beheren, maar wel betaaldiensten aanbieden. Met betrekking tot toegang tot de betaalrekening reguleert de PSD2 hierbij een tweetal zaken:

  • Rekeninginformatiediensten: deze diensten stellen service providers in staat om rekeninginformatie van een of meerdere rekeningen te gebruiken in een toepassing mits de rekeninghouder daar toestemming voor geeft. Banken moeten faciliteren dat bij hen aanwezige rekeninginformatie toegankelijk wordt gemaakt voor derde partijen.
  • Betalingsinitiatiediensten: derde betalingsdienstaanbieders mogen met toestemming van de rekeninghouder betaaltransacties initiëren via een internet-toepassing. Banken worden verplicht deze functionaliteit te ondersteunen.

3. SEPA-doorvertaling

De PSD2 trekt de regelgeving op gebied van het recht op restitutie bij automatische incasso gelijk met de SEPA-richtlijnen.

4. Limitering van vergoedingen

In de PSD2 wordt een verbod ingesteld op het doorbelasten van kosten van betalingstransacties aan de consument. Daarnaast is tezamen met de PSD2 een Europese verordening gelanceerd waarin de hoogte van interbancaire vergoedingen voor betaalpas en creditcard gebaseerde betalingen (“Multilateral Interchange Fees” oftewel MIF’s) aan banden wordt gelegd. MIF’s zijn kosten die een winkelier betaalt aan de aanbieder van een pas als deel van een elektronische pas-transactie (met een bankpas (debitcard) of een creditcard). Aanbieders mogen voortaan een vergoeding doorberekenen van ten hoogste 0,2% van het totaalbedrag voor debitcard-transacties en 0,3% voor creditcard-transacties. Deze verordening is, vooruitlopend op de PSD2, al per 9 december 2015 van kracht geworden in de gehele Europese Unie en geldt voor zogenaamde Domestic Secure Consumer transacties.

Enigma en PSD2: www.psd2.nl

Enigma Consulting heeft ruime ervaring met de PSD-regelgeving. Voor PSD1 heeft Enigma diverse adviestrajecten uitgevoerd. De kennis van PSD1 hebben wij integraal toegepast op SEPA-trajecten bij banken en bedrijven. Mede door onze achtergrondkennis is Enigma Consulting ook uitstekend gepositioneerd om adviestrajecten uit te voeren die te maken hebben met PSD2.

Enigma is in diverse opdrachten inhoudelijk betrokken bij PSD2. Dit varieert van onderzoeken naar de directe impact van PSD2 voor de opdrachtgever tot onderwerpen waarvoor PSD2 mogelijk een kans of bedreiging vormt.

Enigma Consulting is live gegaan met www.psd2.nl. Deze website heeft tot doel om iedereen die met de PSD2 te maken heeft of erin geïnteresseerd is, bij elkaar te brengen. Laat u informeren over de PSD2, of stel vragen op het forum. U vind er informatie over de achtergrond en doelstellingen van de PSD2. De wet- en regelgeving en de business opportunities komen ook uitgebreid aan bod. De site biedt tevens een forum, voor antwoorden op al uw vragen over PSD2. De website biedt dienstenaanbieders de gelegenheid om proposities kenbaar te maken. Verder vind u in een oogopslag al het nieuws rondom de PSD2 en de aanstaande congressen en seminars.

Geert Blom
Geert Blom
Senior Legal Adviseur

Naar:

Artikelen Overzicht

Praat mee!

Kennis- abonnement


Onze consultants