Gemeente Amsterdam: blauwdruk interoperabiliteit MaaS

Enigma Mobility heeft onderzoek verricht voor de gemeente Amsterdam om te komen tot een blauwdruk interoperabiliteit MaaS. Ons rapport met de geadviseerde strategie is niet alleen passend voor de gemeente Amsterdam maar is valide voor alle gemeenten, provincies en overheden.

Uitdaging

De mobiliteitsbehoefte groeit in en rond Amsterdam. Diverse projecten leiden tot betere wegen, meer openbaar vervoer en betere voorzieningen. Maar het verbeteren van het aanbod alleen is naar verwachting niet voldoende. Om stad en omgeving bereikbaar te houden zet de gemeente Amsterdam in op het versneld introduceren van “Mobility as a Service” (MaaS).

Gemeente Amsterdam wil ook meer inzicht in verplaatsingsdata. Daarmee kan zij de bereikbaarheid en het efficiënt gebruik van de openbare ruimte beter managen. Ook voor deze datavraag levert MaaS wellicht een oplossing.

Interoperabiliteit speelt een grote rol in die uitdaging. Zonder interoperabiliteit is er een grote kans dat er minder efficiënt gebruik wordt gemaakt van voorzieningen, omdat klantengroepen geen toegang hebben tot die voorzieningen. Daarom is de vraag: hoe bereiken we interoperabiliteit. Het door Enigma uitgevoerde onderzoek en adviesrapport geeft daarop een antwoord.

Aanpak

Enigma is een consultancyhuis dat haar wortels heeft in de financiële wereld. Wij zien parallellen tussen mobiliteit en betalingsverkeer. Met onze kennis en ervaring van betalingsverkeer zien wij interoperabiliteit als voorwaarde voor MaaS. Interoperabiliteit vraagt om een afstemming tussen spelers en leidt tot veranderingen in de marktordening. Die veranderingen kosten de spelers geld, veranderen hun businessmodel, brengen onzekerheid. Er is nog heel weinig houvast voor bedrijven om snel keuzen te maken en te “bouwen”. Deze nieuwe situatie lijkt daarmee op een greenfield en belemmert de ontwikkeling van MaaS.

Om inzicht te krijgen in het huidige MaaS speelveld, de marktontwikkelingen, belangen en hoe partijen tegenover interoperabiliteit van MaaS staan, is een groot scala aan relevante partijen gesproken en zijn er workshops gehouden. Tevens is er gekeken naar best practices in andere markten (betalingsverkeer, energiemarkt, reisbranche) en hoe het vraagstuk rondom interoperabiliteit in deze markten zich heeft ontwikkeld.

Resultaat

Deze aanpak heeft geleid tot de volgende resultaten voor de gemeente Amsterdam:

  • Inzicht in marktontwikkelingen MaaS speelveld;
  • Inzicht in hoe marktpartijen aankijken tegen interoperabiliteit van MaaS;
  • Inzicht in oplossingen in andere markten;
  • Inzicht in hoe governance van het MaaS speelveld ingericht kan worden;
  • Concrete adviezen voor next steps om MaaS in gemeente Amsterdam te versnellen;
  • Concreet advies m.b.t. gewenste databehoefte van gemeente Amsterdam.

Dirk-Jan de Haan
Dirk-Jan de Haan
Executive Consultant