… kansrijk moment om uw business te laten groeien en innovatie te stimuleren?

Dit artikel beschrijft de parallel tussen de ontwikkeling die zich voltrekt in de retail markt en de impact van PSD2 op banken en andere financiële aanbieders. In de retail hebben e-commerce ontwikkelingen en technologische vooruitgang geleid tot toegenomen concurrentie, introductie van nieuwe marktspelers, transparantere prijsstelling en gestegen consumentenmacht. Deze ontwikkelingen doen zich nu ook voor op de financiële markt. Consumentenonderzoek wijst uit dat het vertrouwen in traditionele financiële partners zoals banken en verzekeraars, niet zomaar verdwijnt. In het van oudsher aanwezige vertrouwen ligt de kracht van en de kans voor de huidige, traditionele marktspelers, zoals banken en verzekeraars. Dit vertrouwen biedt een kans voor deze spelers hun onderscheidend vermogen verder te laten excelleren. Een aantal marktspelers stoot de non-core business af en richt zich (weer) op de elementen in hun business waar ze het verschil kunnen maken. PSD2 kan hier, vergelijkbaar met e-commerce ontwikkelingen en technologische vooruitgang in de retail markt, als katalysator optreden.

Context

Het betalingsecosysteem is zich aan het herschikken, aangewakkerd door technologische ontwikkelingen en veranderende regelgeving. Deze herstructurering hervormt de economische en concurrentiële wetmatigheden. Het open bancaire systeem dat onder PSD2 wordt geïntroduceerd, gaat hier een belangrijke rol in spelen. Dit open systeem heeft de potentie om de manier waarop we ons geld beheren, de wijze waarop we ons geld managen, hoe producten worden aangeschaft en vergeleken, en de prijs die we betalen voor deze activiteiten, te revolutionaliseren. Innovatie wordt in de breedte aangejaagd door bijvoorbeeld nieuwe betalingsapplicaties, en in de diepte door bijvoorbeeld gepersonaliseerde ‘financieel management’- en schuldadvies producten. Het aantal nieuwe spelers op de markt zal naar verwachting ook gestaag groeien. De ruimte voor innovatie zal sterk toenemen en mogelijk zullen er innovatieve oplossingen worden geïntroduceerd waarvan we nu het bestaan nog niet kunnen vermoeden.

Tegelijkertijd bestaan er ook zorgen, die het proces van innovatie mogelijk vertragen. Het open systeem kan een belangenconflict teweeg brengen. Het leidt potentieel tot scheve machtsverhoudingen, waarbij traditionele spelers protectionistische maatregelen nemen, en uitsluiting van consumentgroepen die de digitale wereld nog niet hebben omarmd. In het nieuwe open systeem kunnen waarden zoals gebruiksgemak, snelheid en versimpeling ten koste gaan van de controle van consumenten over hun geld en een afname van privacy. Dat deze zorgen bestaan, gevoed door de al bestaande zorg ten opzichte van digitalisering in de markt, werd onlangs weer duidelijk in de berichtgeving van verschillende media over PSD2. In deze berichtgeving kwamen zorgen om de privacy duidelijk naar voren. Vragen die dan rijzen zijn bijvoorbeeld; “met welk doel worden gegevens gedeeld met derde partijen?”, “op welke manier kan de accounthouder bepalen welke gegevens exact wel of niet gedeeld worden?” en “mag de derde partij de gedeelde gegevens verder ook weer delen met andere partijen?” Het open bancaire systeem geeft consumenten echter de mogelijkheid en het mandaat om zelf te bepalen met wie ze data delen en op welke manier dat mag gebeuren.

Deze legitieme vragen kunnen tegelijkertijd opgelost worden door middel van een gestructureerde aanpak van PSD2. Om het maximale uit de nieuwe PSD2 regelgeving te halen en consumentenvertrouwen te versterken is derhalve actie nodig; nieuwe benaderingen voor het implementeren van regelgeving, nieuwe strategieën om consumenten data te beschermen en product innovatie te stuwen.

Kern

Onder PSD2 vallen alle betaalrekeningen, inclusief de meeste spaarrekeningen en rekeningen gekoppeld aan credit cards die online benaderbaar zijn. PSD2 biedt consumenten de mogelijkheid de financiële gegevens die uit het gebruik van deze rekeningen voortvloeien online te delen met derde partijen. Aanbieders van de genoemde betaalrekeningen moeten voorzien in de toegang tot de rekeningen en dit mogelijk maken door het implementeren van technologische toepassingen. De PSD2 regelgeving bepaalt ook dat deze rekeningaanbieders derde partijen moeten toestaan om betalingen te initiëren vanaf rekeningen van klanten (privé en zakelijk), mits de rekeninghouder daar goedkeuring toe heeft verleend. Rekening en product informatie kan openlijk worden door de rekeninghouder met de partij van keuze.

De ontwikkelingen die aan het begin van de 21ste eeuw op het gebied van e-commerce hebben plaatsgevonden hebben, hebben de traditionele retailmarkt enorm veranderd. Traditionele retailers konden niet mee in de ontwikkeling van online winkelen en producten vergelijken. Bestaande grote retailers zagen zich “gedwongen” om mee te gaan in de technologische ontwikkelingen en veranderend consumenten gedrag.

PSD2 heeft de potentie om een effect van vergelijkbare omvang teweeg te brengen. Onderzoek wijst uit dat de veranderingsbereidheid hoog is; 40% van de consumenten lijkt bereid financiële gegevens te delen in ruil voor betere en andere producten.

Strategie & Ondersteuning

De klant heeft een centrale rol in de innovatiedynamiek die PSD2 in gang zet. De klant bepaalt de mate van adoptie. Immers, zonder de bereidheid van de klant om voor nieuwe diensten te betalen en nadrukkelijke toestemming te verlenen wordt het lastig om de markt te openen.

Onderzoek wijst uit dat in de leeftijdscategorie van mensen van 18 tot en met 24, 85% van de ondervraagden aangeeft bereid te zijn hun financiële data toe te vertrouwen aan een derde partij. Zelfs in de leeftijdscategorie van mensen van 55 tot en met 64 jaar was 48% positief of neutraal. Op het moment dat er duidelijke klantvoordelen zichtbaar waren, lieten de onderzoeksrespondenten een zeer sterke veranderingsbereid zien. De grootste voordelen, die door deelnemers aan het onderzoek, werden benoemd, zijn de mogelijkheid om alle financiële gegevens in één overzicht te verzamelen en de mogelijkheid om aanbieders van financiële producten in een oogopslag met elkaar te kunnen vergelijken. Zo kan er een verzameling van producten ontstaan waarbij klanten producten afnemen van verschillende organisaties zonder de beperkingen van organisatiegrenzen. Door hier actief onderdeel van te zijn kan een nieuwe klantrelatie ontstaan. Om dit te bereiken dient een organisatie wel strategische keuzes te maken. Onderstaand figuur geeft de verschillende strategische mogelijkheden weer.

Afhankelijk van de bereidheid om te investeren en te veranderen kunnen banken en verzekeraars nieuwe rollen gaan vervullen. Hierbij tekenen zich duidelijke afwegingen af; gemak vs. control, snelheid en versimpeling vs. privacy en veiligheid vs. gepersonaliseerde service en complexiteit. De minst intensieve investeringsoptie die een organisatie heeft, is zich beperken tot het voldoen aan de PSD2-regelgeving. Dit leidt er wel toe dat de kansen die PSD2 biedt niet ten volle worden benut, wat een verlies van klantbinding en omzet tot gevolg kan hebben. Door slechts alleen te voldoen aan de regelgeving lopen traditionele spelers het mogelijke risico zich niet meer te kunnen onderscheiden van andere (nieuwe) spelers in de markt. Hierdoor verdwijnt de traditionele waarde die zij creëerden, de waarde waar de klant bereid is voor te betalen. Bij het verdwijnen van deze waarde verliest een dergelijke traditionele speler de grip op de waardeketen van zijn dienst of product.

Of een bank of verzekeraar nu kiest voor minimale compliance of voor maximale uitputting van de mogelijkheden: PSD2 vraagt van alle marktpartijen een reactie. Enigma heeft een bewezen trackrecord op het gebied van betalingsverkeer en diepgaande kennis van de PSD2 vereisten; wij helpen u dan ook graag bij het uitdenken van uw PSD2-strategie en het implementeren van daaruit volgende veranderingstrajecten. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen neem dan gerust contact met ons op.

Dirco van de Pol
Dirco van de Pol
Managing Partner

Naar:

Artikelen Overzicht

Praat mee!

Kennis- abonnement


Onze consultants

Lees ook: